Åter till:
Indexsida


Föredragningslista

Föredragningslistan är en förteckning över de ärenden som ska behandlas på ett möte. Ett namn som ibland används synonymt är dagordning, men denna innehåller egentligen annat än rena ärenden, t.ex. kaffepaus och föredrag.

Ledamöterna i en styrelse bör alltid få föredragningslistan/ dagordningen tillsammans med kallelsen till mötet. Det är inte trevligt att komma till ett möte och vara oförberedd på dagens ärenden.

Föredragningslistan bör, som alla andra dokument, innehålla ett dokumentnamn — FÖREDRAGNINGSLISTA — och tidpunkt för möte. Vidare naturligtvis de ärenden som skall behandlas.

Vid verksamhetsårets början kan med fördel en plan för framtida styrelsearbete göras upp. Den innehåller då en sammanställning av de ärenden som kan förutses och tidsbestämmas. En stomme för varje möte finns därmed färdig och denna kompletteras med nya ärenden Kommande år gäller i stort sett samma planering. Som exempel kan nämnas att vid första styrelsemötet får konstituering av styrelsen och utseende av firmatecknare ej glömmas bort; för april månads utgång ska ansökan om föreningsbidrag ha inlämnats osv. Se exempel nedan.

 

Ärendena grupperas enligt följande:

Typ Punkt Exempel eller kommentar
Öppningsärenden Öppnande »Mötet öppnades av föreningens ordförande NN. (Över den avlidna NN hölls parentation. …)»
  Justering Ordföranden och en eller två personer ytterligare justerar protokollet.
 
 
Föredragningslista Fastställ föredragningslistan.
Registreringsärenden  Föregående mötes protokoll Genomgång; ta eventuellt upp frågor som behöver följas upp.
  Rapporter från verksamheten
(ekonomi, kommittéer, …)
Bra att ta dessa ärenden nu och inte på Övriga ärenden
(Inga beslutsärenden!)


 
Anmälan av inkomna skrivelser …  
Stadgeenliga ärenden Konstituering Ordföranden är vald på stämman.
Utse övriga funktionärer nu.
 
 
Firmatecknare Hela styrelsen är normalt firmatecknare.
Delegera eventuellt rätten till en eller flera.
Bordlagda ärenden
 
(Ärenden från tidigare möten, som inte avslutats då.) Inga nya ärenden innan de gamla klarats av.
Nya ärenden (Ärenden som beretts i förväg:
Föredrag./diskussion/beslut)
 
Se till att beslutet formuleras ordentligt:
»Beslut: …»,
»Styrelsen beslutar, att …»
Övriga ärenden (Ärenden som tas upp på mötet) Ett ”övrigt ärende” bör endast i undantagsfall avslutas med beslut, och då endast om beslutet är enhälligt.
(Anledningen är att ärendet inte hunnit beredas och att man vill undvika »kupper».)
Avslutning  Avslutning »Mötet avslutades.
I anslutning till mötet avtackades …»

 

Exempel på föredragningslista (kombinerad med kallelse) i Word-format;
Årsplanering av ärenden.