Åter till:
Indexsida


Ordlista, modell liten

Acklamation Val utan rösträkning. Ordföranden hör att majoriteten svarar »ja» och ingen begär rösträknig (votering). Förväxla ej med Enhälligt val!
Ansvarsfrihet Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet innebär att man senare ej kan föra talan mot dess förvaltning, såvida inte ny information kommer fram och visar på oegentligheter. För då kan man befordra de ansvariga till laga näpst.
Enhälligt (val) Alla överens om ett beslut. För att konstatera detta frågar ordföranden: Är någon emot beslutet? Om ett enda »ja» hörs är beslutet inte enhälligt.
(Fel fråga: Är beslutet enhälligt? Om majoriteten då svarar ja är beslutet ändå inte enhälligt!)
   
Lottning Vid sluten omröstning, där resultatet blir lika. Används endast vid personval.
Namnupprop Vid votering i sakfrågor, där sluten votering inte begärts, används normalt handuppräckning (eller uppresning — man ställer sig upp — i större församlingar) vid rösträkning. Om rösträtten är graderad ( i ekonomisk förening) krävs i stället namnupprop och anteckning till protokollet. 
Personval Fyra personer ska väljas av fem föreslagna. Ordföranden frågar på varje namn »Väljes NN?». De fyra som ordföranden anser har fått flest ja-rop väljes. Om någon begär votering kan man tillåta sig att (via handuppräkning eller röstsedlar) i en omgång låta de fyra som fått flest röster väljas.
   Vid votering i sakfrågor får endast två förslag stå mot varandra!
Hörfel Ordförandens enda privilegium är att ha rätt att höra hur konstigt som helst. Fördelen (den enda) med detta är att vid rösträkning kommer det förslag som ordföranden »hörde» ha flest röster, i slutomgången att vara kvar som ett av två finalalternativ.
Votering Val med rösträkning (jämför Acklamation)