Åter till:
Indexsida


Reservation

Ett beslut på stämma eller i styrelse gäller om det fattats på rätt sätt (annars kan man protestera mot beslutet — se nedan). Men den som inte är nöjd kan reservera sig mot beslutet. Detta har ingen formell betydelse för själva beslutet, men för den som reserverar sig kan det ha betydelse i framtiden eller gentemot den grupp man representerar.

Alla ordinarie ledamöter i en styrelse eller röstberättigade medlemmar på en stämma har rätt att lämna in en reservation och kräva att den bifogas protokollet. Om inte annat överenskommits gäller att reservationen ska lämnas till sekreteraren  innan mötet avslutas.
 

Protest

En protest innebär inte att själva beslutets innehåll ifrågasätts. Det är i stället sättet det fattats på som man inte vill acceptera. Protestskrivelsen kan fogas till protokollet. Anledningen kan t. ex. vara att en fråga inte utretts tillräckligt (kanske har en fråga presenterats på ett möte och beslut tas direkt), tveksamheter om vilka som är röstberättigade eller propositionsordningen.
 

Exempel på reservation i Wordformat