Åter till:
Indexsida


Stadgar

 

För vissa typer av föreningar t. ex. samfällighets- och ekonomiska föreningar finns färdiga stadgeblanketter som är anpassade till lagstiftningen på området. I dessa fall är det bara att fylla i antal styrelseledamöter, när stämman ska hållas, hur val ska ske osv.

För ideella föreningar finns ingen speciell lagstiftning, utan stadgarna måste anpassas efter varje förenings behov. Det är dock mycket lämpligt att snegla på hur riktiga stadgar ser ut och knycka tillämpliga delar.

Nedanstående exempel visar lämplig uppställning för stadgar. Vid varje punkt finns kommentarer. Läs dem!

 

Överklagan

Beslut på föreningsstämma kan överklagas hos länsstyrelsen, som kan pröva om beslutet varit till nackdel för föreningen. Om ett beslut strider mot (orimlighet i) stadgarna, men deltagarna fattat ett enhälligt beslut, är det inte sannolikt att länsstyrelsen ändrar detta.

Om någon medlem efter en stämma (t. ex. genom skrivelse till styrelsen) skulle klaga på något beslut som tagits där, så är det viktigt att känna till det inte ankommer på styrelsen att ha synpunkter på stämmans beslut. Den som inte är nöjd får alltså påkalla länsstyrelsens uppmärksamhet i frågan — eller ta upp frågan på nytt vid ett senare tillfälle.
 

Exempel på stadgar i Word-format.