Åter till:
Indexsida


Valberedning

I de flesta sammanhang där val av personer till olika befattningar ska ske är det en fördel om dessa kan förberedas genom att tänkbara personer vidtalas. Därför brukar några personer utses och dessa utgör då en s. k. valberedning (eller valnämnd). Detta kan ske för alla slags personval.

Valberedning utses oftast för att förbereda val av styrelse och revisorer. Även till programkommittéer o. dyl. kan det dock vara lämpligt att i förväg leta efter personer som är villiga att ställa upp. Valberedningen är då föreningsstämmans organ (inte styrelsens) och väljs av denna. Mandatet gäller i princip till nästa val (oftast ett år).

Antalet medlemmar i valberedningen och sammansättningen av den bestäms från gång till gång. Det är knappast en fråga som ska fastslås i stadgarna. Ibland är det t. ex. lämpligt att en representant från den gamla styrelsen tar del i valberedningens arbete, ibland inte.

En avgående valberedning brukar inte föreslå namn på tänkbara personer i en ny valberedning. Det är stämmans uppgift. Därför blir det ofta omval som gäller, men det kan ju vara bra om någon ny väljs in.

Valberedningens förslag av namn till olika poster har inte högre värde än de från vilken annan medlem som helst. Ordföranden vid ett möte kan ju lämpligen börja med att fråga efter valberedningens förslag, men får sedan inte glömma att också fråga: »Finns det fler förslag?».

Förslagen från valberedningen har ingen särställning vid själva valproceduren, såvida inte stadgarna stipulerar just detta. Exempelvis kan en (större) förening kräva att namnet på en presumtiv ordförande ska vara känt en vecka/månad innan valet ska genomföras alternativt utsänd med kallelse; allt för att undvika kupper.
 

Se stadgeförslagets § 14: där finns under punkt 13 »Fråga om val av valberedning». Det betyder att man vid varje stämma frågar deltagarna om valberedning behöver utses.
 

När ledamöter i en valberedning har utsetts är det viktigt att informera dem om detta, t. ex. genom att sända dem ett årsmötesprotokoll. Det får nog också anses höra till på styrelsens uppgifter, att påminna ledamöterna om deras plikter när datum för stämman närmar sig.