Synpunkter till Lennart.Wasling@culturum.se
Redaktörens egen hemsida
Åter till
Frufällans startsida


Fastighetsägareföreningen (villaägareföreningen)

Frufällans Fastighetsägareförening bildades den 15 oktober 1936 med förre förvaltaren Hjalmar Hanell som ordförande. Föreningen antog då stadgar, som inleds enligt följande:

§ 1
Föreningens ändamål är att bevaka fastighetsägarnas angelägenheter samt bereda föreningens medlemmar tillfälle till tankeutbyte genom anordnandet av sammanträden, där föredrag kunna hållas och frågor av allmänt intresse avhandlas.

§ 2
Medlem av föreningen kan varje person bliva, som äger eller förvaltar fastighet i Frufällan eller dess omnejd.

§ 3
...

Tre styrelsemöten hanns med under hösten. I februari året efter höll man sitt första årsmöte – i sommarhemmet Solliden [Höjdvägen 2] — under ledning av Bernhard Fransson. Föreningen hade då 30 medlemmar.

En av de första frågorna för föreningen var en önskan om ändring av namnet på järnvägshållplatsen. I stället för Frufällan ville man kalla den för Gyltenäs, med koppling till den närbelägna Gyltas grotta, som vid denna tid säkert var mera känd än den är nu. Järnvägsbolaget utlovade sin medverkan. Bolaget utlovade även att ett nytt stationshus skulle uppföras (det blev klart 1938).

Styrelsen skulle också arbeta för att få till stånd en poststation i samhället.
 

Vid årsmötet 1937 valdes följande personer att ingå i föreningens styrelse:

– ordförande, möbelsnickaren Bernhard Fransson, Arnhamra

– hedersordförande, f. förvaltaren Hjalmar Hanell, Albo

– vice ordförande, elektrikern Gustaf Persson, Lillsätra

– kassör, byråbokhållaren Haldan Sahlén, Rosenhill

– sekreterare, typografen Axel Börjesson, Ullebo

– vice sekreterare, stationsskrivaren Gustaf Kvint, Björkebacka.


Tidningsurklipp från 1935.
<klicka på bilden för att läsa artikeln>

Nybyggaranda

Efter kriget rådde en nybyggaranda i samhället, som knappast fått någon motsvarighet senare. Många hus byggdes — fram till 1953, då byggnadsförbud infördes, pga. av att avloppsfrågan inte var löst — och unga familjer flyttade in. Barnantalet var stort och följden blev, att det t.ex. vissa år krävdes dubbla skolbussar, för att transportera barnen (inkl. dem från Tosseryd och Sparsör) till skolan i Fristad.

Först ut med sina planer för ökad gemenskap var Kyrkan (1941), som ville bygga kapell på Vikåsaudden, men efter många förslag och turer fick nöja sig med Församlingshemmet (klart 1953). Bastuklubben skred snabbt till handling och kunde erbjuda inbyggarna badande redan 1946. Fritidsgården planerades och byggdes på kort tid (klar 1951) och »avknoppade» en idrottsförening (också 1951). Scoutverksamhet startade 1955. Bibliotek öppnades; affärer, frisör och café fanns osv.

Fastighetsägareföreningens roll var under denna tid något av en sammanhållande länk, men den hade inte några större egna projekt. I stället kunde man initiera och stödja andra.

Ordf. Einar Pettersson — »Petter i helv...»

År 1945 trädde Einar Pettersson (1898–1971) till som ordförande i Fastighetsägare-föreningen (ett år senare blev han även ordförande i Bastuklubben), och skulle inneha den posten i nära 25 år. Han var något barsk till sin läggning och fick det mindre smickrande tillmälet »Petter i helvete». Kanske hade han inte den rätta förståelsen för barnens stojiga lekar — särskilt inte när de med sina sammankopplade sparkar körde rätt in i och välte ner hans vedupplag (han bodde i villa Robo, Himlabacken 4). Men det var kanske inte så konstigt! Nåväl, när man lärde känna honom i mera vuxen ålder, fann man att han var han en högst ämabel person.

Ett av Einar Petterssons roller som ordförande, var att gå runt till innehavare av flaggstång och påbjuda allmän flaggning vid högtidsdagar i samhället. Det var väl mest 50-åringar som skulle firas – det bodde inte många äldre här då, så flaggning vid dödsfall var sällsynt.


Tidningsurklipp från 1960.
<klicka på bilden för att läsa artikeln>Fastighetsägareföreningens årsmöte 1967. (Ur Borås Tidning 1967-03-11).

Främre raden: Andreas Carstensen, Hans Thenvid, Sven Lundberg, Gunnar Björkman.
Rad 2: Erik & Ingrid Fhinlöf, Haldan Sahlén.
Rad 3: David Andersson, Fingal Lundin, Axel Börjesson, Ragnar Wasling.
Rad 4: xxx, Yngve Persson, Gustaf Svensson, Filip Larsson.
Rad 5: Berndt Palmqvist, xxx, Julius Lindroth,
Rad 6: Lilly & John Eriksson, xxx

Rad 7: xxx, Henry & Signe Martinsson
 Bilden till vänster är tagen vid Fastighetsägareföreningens 30-årsjubileum 1967.

Följande styrelse valdes då:
Einar Pettersson, ordf.
Gunnar Björkman, vice ordf.
Anders Lagström, sekr.
Sven Lundberg, kassör
Hans Thenvid, vice sekr.
Bertil Andersson, ledamot
Andreas Carstensen, ledamot.

Vid årsmötet föredrog ordföranden  en historik över föreningen, Vera Öhlander medverkade med sång och doktor Gunnar Björkman höll ett föredrag om cancer.

 

1969

Ordförande Gunnar Björkman, Lissbo, (aktiv 12 år)

vice ordförande Sten-Erik Lindgren, Örehill,

sekreterare Anders Lagström, Björkås,

kassör Sven Lundberg, Granhill

ledamot Bertil Andersson, Örehus (f.d. Konsum)

ledamot Andreas Carstensen, Solbacken,

ledamot Biwe Janhager, Lillsätra,
 

revisor Carl Hedberg, Lillgården,

revisor Yngve Bengtsson, Albo,
 

uppbördsman David Andersson, Skogshill,

uppbördsman Einar Pettersson, Robo.
 

Vid denna tid påbörjade man arbetet med namngivning av gatorna inom Frufällan. Man arbetade efter principen djurnamn på östra sidan och växtnamn på den västra sidan om landsvägen samt bergsnamn i norr.

Namnändring

Fastighetsägareföreningen ändrade 1979 sitt namn till Frufällans Villaägareförening, men har senare tagit tillbaka det gamla beteckningen.

 

 

Föreningens senare ordförande

1969-1981? Gunnar Björkman
1981–1986 Rolf Tordenborg
1987–1996 Erik Magnuson
1997–2000 Stefan Järnberg
2001–2002 Rolf Tordenborg
2003–2004 Peter Björkman
2005          Rolf Tordenborg
2006          Martin Ivarsson
2007–2010 Paul Ränk
2011–2015 Görel Johansson
2016–        Peter Ljunghager
 

Dagens styrelse

För närvarande (2011) har styrelsen följande sammansättning:
– Görel Johansson (ordförande), Bäringsvägen 8
– Eva-Lotta Arkheden (vice ordf.), Gnejsvägen 8
– Kirsi Pitkänen (sekreterare), Peder Gyltas väg 19
– Erik Magnuson (kassör), Klintvägen 4
– Paul Ränk (suppleant), Kvartsvägen 19
– Jens Johansson (suppleant), Mastvägen 3.
 

 Församlingshemmet–Allhuset vid Kapellvägens slut.
Numera i Fastighetsägareföreningens ägo.

Församlingshemmet blir Allhus

Byggnadens användning som församlingshem och kyrkolokal upphörde den 17 augusti 2008. Kyrkoherde Jörgen Röllgårdh ledde en gudstjänst, innan fastigheten överlämnades till Frufällans Fastighetsägareförening.

I avtalet om övertagande finns en klausul som stipulerar att Fastighetsägareföreningen inte får sälja vidare på den öppna marknaden.

Fastighetsägareföreningen kallar nu det gamla församlingshemmet för Allhus.

Utveckling

I samband med föreningens 75-årsjubileum 2011 invigdes en boulebana i närheten av Allhuset.

  
Åter till Frufällans startsida