Åter till:
Notisstart
Huvudsida


Luthers Lilla Katekes

 
Doct. Mårten Luthers
Lilla Cateches,
med
förklaring
af
Doct. Ol. Swebelius
 

Kongl. Maj:ts Nådiga Befallning
omarbetad och förbättrad
af
Jac. Ax. Lindblom
Sweriges Erkebiskop

Med Språken efter den till allmänt bruk
nu gällande Kyrkobibeln.

Göteborg,
Hedlunds & Lindskogs Förlag,
1874

Första Hufwudstycket Tio Guds Bud
Andra Hufwudstycket Trons Artiklar
Tredje Hufwudstycket Herrans Bön
Fjerde Hufwudstycket Döpelsens Sakrament (dopet)
Femte Hufwudstycket Altarets sakrament (nattvarden)

 


Första Hufwudstycket

Tio Guds Bud

Hwad är det?
[Luthers förklaring]
Första Budet Du skall inga andra Gudar hafwa för mig. Wi skole öfwer all ting frukta och älska Gud, och sätta all tro och lit till Honom.
Andra Budet Du skall icke missbruka Herrans din Guds namn; ty Herren skall icke låta honom blifwa ostraffad, som Hans namn missbrukar. Wi skole frukta och älska Gud, så att wi icke bruke Hans namn till onda önskningar, swordom, widskepelse, lögn och bedrägeri; utan åkalle det i all nöd, bedje, tacke och lofwe.
Tredje Budet Tänk på att du helgar hwilodagen. Wi skole frukta och älska Gud, så att wi icke förakte predikan och guds ord; utan hålle det heligt, höre det gerna och läre.
Fjerde Budet Du skall hedra din Fader och din Moder, på det dig må wäl gå, och du må länge lefwa på jorden. Wi skole frukta och älska Gud, så att wi wåra Föräldrar och Herrar icke förakte eller förtörne; utan hålle dem i wördnad, tjene dem, lyde dem, älske och hafwe dem för ögonen.
Femte Budet Du skall icke dräpa. Wi skole frukta och älska Gud, så att wi icke skade wår nästa till hans lif, eller honom emot bryte; utan hjelpe och biträde honom i alla faror och lefnads behof.
Sjette Budet Du skall icke göra hor. Wi skole frukta och älska Gud, så att wi före ett ärbart och tuktigt lefwerne både med ord och gerningar; och att hwar och en älskar och ärar sin äkta maka.
Sjunde Budet Du skall icke stjäla. Wi skole frukta och älska Gud, så att wi wår nästas penninar och egodelar icke borttage, eller med falska waror och swek till oss drage; utan förhjelpe dertill, att hans gods och näring må förkofras och beskyddas.
Åttonde Budet Du skall icke bära falskt wittnesbörd emot din nästa. Wi skole frukta och älska Gud, så att wi icke beljuge, förråde, baktale eller illa berykte wår nästa; utan wi skole urskulda honom, tänka och tala wäl om honom, och tyda allt till det bästa.
Nionde Budet Du skall icke hafwa lust till din nästas hus. Wi skole frukta och älska Gud, så att wi icke listeligen stå efter wår nästas arf eller hus, eller, under sken af lag och rätt, oss det tillegne; utan wi skole wara honom behjelplige, att han må sitt behålla och besitta.
Tionde Budet Du skall icke begära din nästas hustru, ej heller hans tjenare eller tjenarinna, ej heller hans oxe, ej heller hans åsna, ej heller något hwad honom tillhör.
Wi skole frukta och älska Gud, så att wi icke drage, locke eller tubbe ifrån wår nästa hans hustru eller tjenstefolk m. m.; utan förmane och tillhålle dem att förblifwa och troget göra, hwad deras pligt fordrar.
Hwad säger Gud om alla dessa Buden? Det säger han: Jag, Herren din Gud, är en stark hämnare, den som söker fädernas missgerning in på barnen, allt intill tredje och fjärde led, de som mig hata; och gör barmhertighet uppå mång tusende, som mig hafwa kär och hålla min Bud. Gud lofwar att straffa alla dem, som dessa Buden öfwerträda; derföre skola wi frukta för hans straff, så att wi icke bryte mot Hans Bud; men sin nåd och allt godt lofwar Han alla dem, som hålla; derföre skola wi älska honom, förtrösta uppå Honom och gerna lefwa efter Hans Bud.

Andra Hufwudstycket

Trons Artiklar Hwad är det?
Första Artikeln Om Gud Fader och Skapelsen.
   Jag tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens Skapare.
Jag tror, att Gud hafwer skapat mig och alla warelser; gifwit mig kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen, och att Han det ännu håller wid makt; dertill försörjer mig rikligen och dagligen med kläder och föda, hus och hem m.m. och allt det jag till rimlig näring behöfwer; beskärmar och bewarar mig från skada och farligheter och allt ont. Och det allt af sin blotta nåd och faderliga godhet, utan all min förskyllan eller wärdighet. För hwilket allt jag pliktig är att Honom tacka och låfwa, lydig wara och tjena. Det är wisserligen sannt.
Andra artikeln Om Guds Son och Återlösningen.
   Jag tror på Jesum Christum, Guds enda Son, wår Herra; hwilken aflad af den Heliga Anda; född af Jungfru Maria; pint under Pontius Pilatus; korsfäst, död och begrafwen; nederstigen til helvetet; på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda; uppstigen till himlen; sittande på allsmäktig Guds Faders högra sida; dädan igenkommande till att döma lefwande och döda.
Jag tror, att Jesus Christus, sann Gud, född af Fadren i ewighet, och tillika sann menniska, född af Jungfru Maria, är min Herre, hwilken mig, förtappade och fördömda menniska, förlossat och wunnit hafwer ifrån alla synder, ifrån döden och djefwulens wåld; icke med guld eller silfwer, utan med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död. På det jag skall wara Hans egen, blifwa och lefwa under Honom i Hans rike, och Honom tjena i ewig rättfärdighet, oskuld och salighet; såsom Han ifrån döden uppstånden är, lefwer och regerar i ewighet. Det är wisserligen sannt.
Tredje Artikeln Om den Heliga Anda och Helgelsen.
   Jag tror på den Heliga Anda; en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund; syndernas förlåtelse; de dödas uppståndelse och et ewigt lif.
Jag tror, att jag icke af mitt eget förnuft, eller kraft, kan tro på Jesum Christum, min Herra, eller komma till Honom; utan den Helige Ande hafwer mig kallat genom Evangelium; upplyft mig med sina gåfwor; helgat och behållit mig uti en rätt tro; såsom Han hela Christenheten på jorden kallar, församlar, upplyser, helgar och i Jesu Christo behåller och bewarar i en rätt tro. Uti hwilken Christenhet Han mig och alla trogna dageligen och mildeligen förlåter alla synder, och skall på den yttersta dagen uppwäcka mig och alla döda, samt gifwa mig och alla trogna i Christo ett ewigt lif. Det är wisserligen sannt.

Tredje Hufwudstycket

Herrans Bön
Första Bönen Fader wår, som äst i Himlom.
Andra Bönen Helgadt warde ditt Namn.
Tredje Bönen Tillkomme Ditt rike.
Fjerde Bönen Ske din wilje, såsom i himmelen, så ock på jorden.
Femte Bönen Wårt dagliga bröd gif oss i dag.
Sjette Bönen Och förlåt oss wåra skulder, såsom ock wi förlåte dem oss skyldige äro.
Sjunde Bönen Och inled oss icke i frestelse.
Åttonde Bönen Utan fräls oss ifrån ondo.
[senare tillägg] [Ty riket är ditt, och makten, och härligheten i evighet.]
Amen.

Fjerde Hufwudstycket

Döpelsens Sakrament
Hwad är Döpelsen? Döpelsen är icke blott watten, utan ett watten, genom Guds Bud förordnadt och med Guds ord förbundet.

Femte Hufwudstycket

Altarets Sakrament
Hwad är Altarets sakrament? Altarets sakrament är vår Herre, Jesu Christi, sanna Lekamen och Blod, under Bröd och Win, oss Christna till att äta och dricka, af Christo sjelf skriftadt och inrättadt.

 

 


Svebelii förklaring