Trivselregler

Renhållning
 
 
 

Från och med 2005 gäller nya regler för sophantering inom Snasahögarnas Fritidsby. Våra sopcontainrar ersattes då med soptunnor i plast, som placerades i nya sophus inom området.

Dessa soptunnor är endast avsedda för soppåsar med hushållsavfall inkl. matrester. Glas, plåtburkar eller papper får inte läggas i soppåsarna. I sophusen finns dock soptunnor för färgat och ofärgat glas.

Papper kan med fördel lämnas i de kommunala behållarna vid Hanriis café i Handöl. Plåtburkar och plast kan inte läggas där, utan måste tas hem eller lämnas vid annan komplett avfallsanläggning.

Byggavfall lämnas på Brattåsens sopstation (vid vägen mot Storlien; 2 km väster om Enafors).

Flottyrfett i avloppsanläggningen förstör vår infiltrationsanläggning (vi har inte kemisk rening här, som man har i kommunala verk). Alltså: Häll inte ut fett i vasken! Töm det i de plastdunkar som står i sophusen.
 

Mer information om renhållning finns hos Åre kommun; sök vidare på kommunens webbsidor.
 

Vatten och avlopp

Det är absolut förbjudet att spola ned grövre saker än toalettpapper i avloppet. Vid flera tillfällen har sådant oförstånd orsakat stopp i avloppsledningarna för hela området.

Det är heller inte tillåtet att låta vattenkranar stå öppna under vintern, för att därigenom undvika frysning i de egna ledningarna.

Var extra noggranna med att stänga huvudventil för vatten i stugan. Nyligen stod en sönderfrusen ledning och rann i en hel månad!
 

Parkering och trafik

Vintertid brukar olämpligt parkerade bilar ställa till förtret för snöröjningsfordonen. Se till att Du ej står på körbanan eller på vändplaner utan använder egen parkeringsficka (minst 1 m innanför vägbanan) eller utnyttjar de gemensamma platser som finns inom området.

Kör mycket lugnt i fritidsbyn.
 

Snöskoter

 

Enligt Länsstyrelsens beslut får körning med snöskoter ej ske i förbudsområden, vilkas utbredning framgår av kartor. Söder om fritidsbyn, upp mot fjällen, råder totalförbud. Allt om skoteråkning finns att läsa på länsstyrelsens webbsidor. <karta med leder>

Inom fritidsbyn uppmanas till största möjliga försiktighet med dylika fordon. Kör ej över andras tomter.

OBS! Lämplig väg att ta sig in i och ut ur området är under högspänningsledningen vid den inre sopcontainern.
 

Skoterklubbarna har också egna sidor, med bl.a. kartor med skoterleder och kontaktpersoner:
Storliens Skoterklubb - Åredalens Snöskoterklubb - Ånnsjöns skoterklubb - Gevsjöns skoterklubb.

För dem som söker »a new dimension in skiing» (= ett kulturinslag!) är det naturligtvis Larven som gäller!
 

Hundar

 

Inom fritidsbyn gäller förstås samma regler som på andra ställen, dvs. hundar ska hållas kopplade. Och när de lämnar något grövre efter sig på vägarna: snälla ni, samla upp det i en plastpåse. Det är många som irriterar sig på hundarnas framfart och än mer på ägarna.
 

Natur

Det värdefullaste vi har här uppe är naturen. Var rädd om den.

Vi vill göra er uppmärksamma att det inte är tillåtet att hugga ner träd och buskar utanför egen tomt utan att först ha rådfrågat styrelsen. Det rubriceras som egenmäktigt förfarande, och stöld om man även tagit tillvara på de fällda träden.
 

Kontaktman

Om du har frågor som berör ovanstående punkter kan du med fördel vända dig till vår ordförande Jan Aweson; tfn 063 – 51 83 62 (b), 070 – 378 15 65 (m).
 

Jämtkraft

Elleverantör i området är Jämtkraft AB; tfn 063-149200, 149000; 020-249050 (flyttningsärenden)

Deras webbsidor finns här: www.jamtkraft.se