Åter till
Väddåkrastiftelsens startsida

Stadgar

Antagna 1995-04-25
Ändrade 2011-03-22

Stiftelsens bildande
§ 1


Väddåkrastiftelsen är grundad på de medel som Kristina Smedberg genom donationsbrev 1992 anslagit för främjande av stiftelsens ändamål. Stiftelsen skall enligt denna urkund benämnas Väddåkrastiftelsen.

Stiftelsens ändamål
§ 2


Stiftelsen är en kulturstiftelse, som ska stödja konstnärer och forskare i hembygdsfrågor, historia och svenska genom att erbjuda dem att vistas på stiftelsens fastighet Väddåkra i Västra Götaland för att där arbeta och inspireras av vacker natur, kultur och närhet till fin miljö. Hela fastigheten med jord, skog och åbyggnader ingår i stiftelsen.

Stiftelsen ska även bevara fastighetens speciella atmosfär, som har karaktär av ett tidstypiskt välmående hem från 1900-talets början. Möbleringen är till stor del autentisk. även om viss modernisering har skett.

Om styrelsen finner det påkallat av skatte- eller annan synpunkt får stiftelsens verksamhet anpassas så att en mer gynnsam effekt ur ändamålssynpunkt uppnås.

Stiftelsens huvudändamål är att hålla fastigheten Väddåkra i gott skick och tillse att fastigheten kan användas till ovan angivet ändamål. Styrelsen ska utforma förutsättningarna för det praktiska genomförandet av stiftelsens ändamål.

Kapitalavkastningen får användas till belöningar, understöd och stipendier.

Valet av stipendiater bör ske i samråd med inom respektive område verksamma organisationer.

Styrelsens säte
§ 3


Stiftelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
 

Stiftelsens styrelse
§ 4


Stiftelsens angelägenheter ska skötas av en styrelse.

Styrelsen företräder stiftelsen i alla avseenden och förvaltar stiftelsens tillgångar.

Styrelsen ska bestå av representanter för familjerna Smedberg och Gavelius, Västergötlands Hembygdsförbund och Föreningen för västgötalitteratur samt ytterligare upp till tre ledamöter. Suppleanter må utses som ersättare för ordinarie styrelseledamöter.

Styrelseledamot och styrelsesuppleant kan återväljas. Styrelsen utser vid behov nya ordinarie ledamöter och suppleanter. Kristina Smedberg är ordförande i styrelsen så länge hon själv önskar och därefter utser styrelsen ordföranden.

Styrelsen sammanträder på plats och tid som ordföranden bestämmer.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst en ordinarie ledamot är närvarande och beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder.

Stiftelsens firma
§ 5


Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de personer, som styrelsen utser.
 

Styrelsens förvaltning
§ 6


Styrelsen ska årligen lämna en berättelse över sin förvaltning med balans- och resultaträkningar.

Revision
§ 7


Granskningen av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper ska utövas av en för uppdraget särskild utsedd revisor. Revisorn väljs av styrelsen för en tid av två år åt gången.

Tillsyn
§ 8


Stiftelsen skall stå under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt 1994 års stiftelselag.

Ändring av stadgarna
§ 9


Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande sammanträden, vilka inte behöver vara ordinarie sammanträden. Stiftelsens ändamål får endast ändras efter medgivande av Kammarkollegiet. 
Åter till Väddåkrastiftelsens startsida