Åter till:
Indexsida


Bokföring och revision

Bokföringskrav

Alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga, liksom vissa stiftelser och ideella föreningar. En förenings storlek avgör om den bara behöver »föra löpande räkenskaper» eller upprätta en komplett årsredovisning. Bokföringslagen och Årsredovisningslagen är två lagar som anger vad som gäller.

Läs mer om det formella här: Bokföringsnämnden.
 

I korthet gäller följande för ideella föreningar:

Namn Krav Anmärkning

Årsredovisning
 

Fler än 10 anställda eller tillgångar värda mer än 600 prisbasbelopp (24 miljoner kronor).

Beteckningen »Årsredovisning» får endast användas om man följer bestämmelserna i Årsredovisningslagen fullt ut. Alla s.k. tilläggsupplysningar måste då finnas med.

Årsbokslut
 

Näringsverksamhet med omsättning mer än 20 prisbasbelopp.

Beteckningen »Årsbokslut» får endast användas om man följer bestämmelserna i Bokföringslagen.

Årssammanställning,
Årssammandrag,
Verksamhetsberättelse,
Verksamhetsuppföljning
el. dyl.

Övriga

Löpande bokföring. Kan frivilligt avslutas med ett bokslut, som dock inte får kallas Årsredovisning eller Årsbokslut.

För föreningens interna bruk. Stadgarna kan eventuellt ange regler.

 

Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse revisorer. Dessa är alltså stämmans förlängda arm (stämmans organ). Revisorerna ska löpande under året följa styrelsens arbete. Det är alltså inte tillräckligt att bara ta del av räkenskaperna efter verksamhetsårets utgång. Med kassören kan t. ex. kontoplan diskuteras innan bokföring sker.

Revisionsberättelse lämnas till styrelsen före ordinarie föreningsstämma, i så god tid att styrelsen kan vidta erforderliga åtgärder. Berättelsen föredrages sedan på stämman och är formellt adresserad till denna: »Till föreningsstämman för xxx». (Om det rör sig om en stiftelse, med s. k. anknuten förvaltning till en förening, adresseras berättelsen »Till förvaltare av xxx stiftelse».)

För att kunna revidera styrelsens förvaltning ska revisorerna, förutom rena räkenskapshandlingar, ha tillgång till protokoll från styrelsemöten, undertecknad verksamhetsberättelse, medlems- och inventarieförteckning, fakturajournal (-sammanställning) och underlag för fakturering, deklaration, kontrolluppgifter för anställda och andra handlingar som rör verksamheten. En rättskaffens revisor slutför inte sin revision innan samtliga styrelseledamöter undertecknat verksamhetsberättelsen! Alla handlingar lämnas till revisorerna vid tidpunkt som föreskrivs i stadgarna.

Revisionsberättelsen ska innehålla förslag till stämman. Det kan gälla hur vinst eller förlust ska hanteras och uppgift om huruvida revisorerna föreslår att styrelsen ska beviljas ansvarfrihet eller ej »för den tid revisionen avser». Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet innebär att man senare ej kan föra talan mot dess förvaltning, såvida inte ny information kommer fram som visar på oegentligheter. 

Revisions-PM kan också upprättas. Detta är »på lägre nivå» och innehåller påpekanden som kanske inte måste delges stämman, men som ändå styrelsen ska ta hänsyn till under kommande år. Det är alltid bra om dessa påpekanden skrivs ned och inte bara överantvardas muntligen.
 

Följande handlingar krävs för en fullständig revision:

Styrelse

 • Protokoll, styrelsemöten
 • Protokoll, föreg. stämma
 • Verksamhetsberättelse
 • Medlemsförteckning
 • Inventarieförteckning
 • (Statistik)

Kassör

 • Bokföring
 • VoF — olika grenar
 • Deklaration
 • Kontrolluppgifter för anställda
 • Journaler — olika verksamheter
 • (Nyckeltal)

 
Exempel på revisionsberättelse i Wordformat.
D:o revisions-PM.